Usługi Melioracyjne

Melioracją nazywamy zabiegi techniczne, które mają za zadanie polepszyć zdolności produkcyjne gleb.

Świadczymy usługi melioracyjne takie jak:

Roboty w zakresie utrzymania wód polegające na :

mechanicznym i ręcznym wykaszaniu porostów z dna rzek i kanałów

– usunięciu zatorów

– ręcznej i mechanicznej wycince drzew i krzaków ze skarp

– mechanicznym odmulaniu dna rzek i kanałów z rozplantowaniem urobku

– ręcznym i mechanicznym koszeniu skarp

– karczowanie drzew i krzaków

– mechanicznym usunięciu przetasowań z koryt rzek i kanałów

– grabienie, sprzątanie po wyżej wymienionych czynnościach

Roboty konserwacyjne :

– obwałowania rzek i kanałów polegające na : ręcznym i mechanicznym wykaszaniu wałów przeciwpowodziowych